Actievoorwaarden: Get Boneless

 

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de KFC Nederland Burger Battle (de “Actie”) van
Kentucky Fried Chicken Holdings B.V., Schurenbergweg 9b, 1105 AP AMSTERDAM (“KFC”). De
actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Kentucky Fried Chicken en zijn tevens te raadplegen op
www.kfc.nl/getboneless (“Actiewebsite”).
2. KFC behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden,
bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen,
zonder dat KFC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de
deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal
door KFC bekend worden gemaakt via de Actiewebsite.
3. KFC behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van
deelname uit te sluiten.
4. Deze actie is geldig van maandag 11 juni 2018 10u00 t/m Zaterdag 21 juli 23u59 2018. Je kan echter
deelnemen aan de Get Boneless tot maandag 18 juli 23u59 2018. Alleen in deze periode maak je kans
op de prijs die worden aangeboden.

Deelname

1. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste
woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van
de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
3. Deelname is toegestaan vanaf 16 jaar.
4. Voor deelname ben je verplicht in bezit te zijn van een geldig reisdocument en er mag geen
restrictie zijn opgelegd op het internationaal reizen.

Actieopzet

1. Om kans te maken op de prijzen is het van belang dat je een SMART Phone tot je beschikking
hebt (Android of IOS). Tevens dien je te beschikken over een Instagram account.
2. Deelname aan de actie is mogelijk door, tijdens de actieperiode:
Naar KFCNederland op Instagram te gaan:
– Vervolgens volg je de KFCNederland Instagram pagina.
– Dan voeg je een video toe op je eigen IG pagina waarin jij je Boneless talenten laat zien. Vergeet
daarbij niet de Hashtag #getboneless toe te voegen en KFCNederland in de @ te plaatsen.
– Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (Internetverbinding) zijn geen overige
kosten verbonden aan deelname aan deze actie.

 

Privacy

1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. KFC
kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming
van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of
verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor
het eventueel winnen van prijzen.
2. De (persoons)gegevens die eventueel nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt
door KFC met inachtneming van de privacyverklaring van KFC, zoals vermeld op de Actiewebsite
www.kfc.nl/actievoorwaarden.
3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan KFC verstrekte persoonsgegevens worden
opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming
Persoonsgegevens van toepassing.
4. De deelnemer geeft KFC-toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de
organisatie en uitvoering van de Actie.

Prijzen

1. Meerdere video’s mogen ingezonden worden. Je kan echter maar 1 keer de prijs
winnen.
2. De prijs bevat een retourticket naar Kaapverdie en accommodatie voor 2 personen, deze
prijs wordt 1 keer aan 1 persoon weggegeven.
3. De deelnemers horen op 21 juli wie de prijs (reis naar Kaapverdië) heeft gewonnen.
4. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een
vergelijkbare waarde.
 Indien je de geselecteerde Get Boneless winnaar bent zal KFC de prijs binnen 8 weken
(na de prijsuitreiking) via E-mail op sturen naar de betreffende winnaar.

Aansprakelijkheid

1. KFC en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de
Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld
aan de zijde van KFC.
2. KFC is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele
gevolgschade van de Actie. KFC draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late
leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de
toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. KFC is niet aansprakelijk voor
schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan
ook voorbehouden. KFC is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of
vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar en de gast om het reisadvies van de regering in
rekening te nemen en te bepalen of ze het risico accepteren dat aan de reis verbonden is.

 

Slotbepalingen

1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere
materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Kentucky Fried Chicken Holdings B.V. Niets uit de
inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder
uitdrukkelijke toestemming van KFC.
2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. KFC handelt in
overeenstemming met deze gedragscode.
3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de
actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
4. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de consumentenservice van KFC,
zie ook www.KFC.nl
5. Naast de bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van KFC van
toepassing zoals vermeld op https://kfc.nl/algemene-voorwaarden